Ansvarsfraskrivelse og praksis vedrørende personlige oplysninger

Dette dokument beskriver BIBUS SINDBY A/S ansvarsfraskrivelse samt praksis vedrørende oplysninger modtaget fra Dem ved besøg på vores hjemmeside, www.bibus-sindby.dk samt alle dens underordnede sider.

I indeværende dokument refererer termerne ”vi”, ”os” og ”vore(s)” til BIBUS SINDBY A/S. Termerne ”De”, ”Dem” og ”Deres” refererer til den besøgende på vores hjemmeside.

Ansvarsfraskrivelse
Vi har bestræbt os på – og vil fortsat bestræbe os på at afgive korrekte og aktuelle oplysninger.

Vi fremkommer dog ikke med nogen garanti om eller fremstilling af, hverken eksplicit eller implicit, at de i indeværende dokument indeholdte eller refererede oplysninger er korrekte eller fuldstændige. Ydermere hæfter BIBUS SINDBY A/S ikke på nogen måde for skader, hverken direkte eller indirekte, følgeskader eller skader med strafferetslige konsekvenser, som skyldes anvendelse af, adgang til eller manglende evne til at anvende disse oplysninger. Derudover er BIBUS SINDBY A/S ikke på nogen måde ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i indholdet heraf. Dette gælder navnlig henvisninger til produkter og serviceydelser leveret af BIBUS SINDBY A/S. Oplysninger på denne hjemmeside kan indeholde tekniske urigtigheder eller typografiske fejl. BIBUS SINDBY A/S har ret til når som helst at foretage forbedringer og/eller ændringer i de produkter og/eller programmer beskrevet i disse oplysninger uden forudgående varsel, og er ikke på nogen måde ansvarlig for eventuelle konsekvenser af sådanne ændringer.

Oplysninger, som BIBUS SINDBY A/S offentliggør på World Wide Web, kan indeholde henvisninger eller krydshenvisninger til BIBUS SINDBY A/S produkter, programmer og serviceydelser – illustreret eller beskrevet – som ikke sælges eller er til rådighed i Deres hjemland. Dette betyder ikke, at BIBUS SINDBY A/S har til hensigt at sælge disse produkter, programmer eller serviceydelser i Deres hjemland. Yderligere information kan indhentes hos Deres lokale BIBUS SINDBY A/S forretningsansvarlige.

Det er Deres eget ansvar at tage forholdsregler for at sikre, at den software, De benytter, er fri for virus, orm, trojanske heste og andre typer af ødelæggende programmer. BIBUS SINDBY A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig over for anden part, hvad angår direkte, indirekte, særlig eller anden følgeskade ved brug af denne hjemmeside eller andre hjemmesider, som vi henviser til, herunder uden begrænsninger eventuelt driftstab, arbejdsstandsning, tab af programmer eller andre data på Deres informationshåndteringssystem eller andre systemer, også selvom vi udtrykkeligt bliver gjort opmærksom på muligheden for en sådan skadeserstatning.

Oplysningerne fra vore investorer indeholder langsigtede opgørelser baseret på nuværende forventninger. Disse indebærer risici og usikkerhedsmomenter, som kan medføre, at de faktiske resultater adskiller sig væsentligt fra de forventede. Disse risici og usikkerhedsmomenter omfatter de teknologiske risici og usikkerhedsmomenter, som forekommer i udviklingsprocessen, og som kan medføre, at udviklingsindsatsen afbrydes, at lanceringen af nye produkter forsinkes, eller at det oprindeligt forventede niveau, hvad angår brugeraccept af produkterne, reduceres betydeligt.

Praksis vedrørende personlige oplysninger

BIBUS SINDBY A/S anerkender vigtigheden af at beskytte private oplysninger, som vi måtte indhente fra vore online-besøgende. Mængden og typen af modtagne oplysninger afhænger af, hvorledes De anvender vores hjemmeside.

Vi anvender generelle, ikke-personligt identificerbare indhentede oplysninger til statistiske formål samt til at måle aktiviteten på vores hjemmeside for at kunne forbedre kundens besøgsoplevelse. Ved normal anvendelse af vores hjemmeside indsamler eller gemmer vi ikke personligt. I visse tilfælde anmoder BIBUS SINDBY A/S om personlige oplysninger som f.eks. navn, postadresse, e-mail-adresse eller telefonnummer for at kunne servicere eller korrespondere med en besøgende på vores hjemmeside (f.eks. ved ønsket om fremsendelse af brochurer). Disse oplysninger, som f.eks. navn, postadresse, e-mail-adresse, henvendelsestype og eventuelt yderligere information indsamles for at kunne imødekomme Deres henvendelse. Oplysningerne anvendes kun af BIBUS SINDBY A/S til at forbedre den service, vi yder Dem. Oplysningerne videregives ikke til andre firmaer.

Internetbrugere kan beslutte at maile BIBUS SINDBY A/S personligt identificerbare oplysninger. BIBUS SINDBY A/S anvender kun disse oplysninger til at afgøre, hvorledes den elektroniske mail skal besvares. Vi anvender ikke disse oplysninger til andet end at løse den i e-mailen omhandlede sag.

Vi forbeholder os ret til at ændre vores praksis vedrørende personlige oplysninger. En revideret praksis vedrørende personlige oplysninger gælder kun for data indsamlet efter ikrafttrædelsesdatoen. Eventuelle ændringer vil blive opslået senest 10 dage inden ikrafttrædelsesdatoen.