Salgs- og leveringsbetingelser

Opdateret: 7. februar 2023

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle leverancer for erhvervskunder (”B2B”) fra BIBUS SINDBY A/S i det omfang, at de ikke fraviges ved anden udtrykkelig aftale.

1. Tilbud og levering

Hvor andet ikke er aftalt, noteres alle ordrer på de til leveringsdagen gældende priser og såvel prismæssigt som leveringsmæssigt under forbehold for strejke, lockout og andre forhold, som BIBUS SINDBY A/S ikke selv er herre over, jf. punkt 7. Det præciseres, at BIBUS SINDBY A/S ikke er ansvarlig i de i punkt 7 nævnte situationer. 

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er de i tilbud eller ordrebekræftelser opgivne leveringstider efter bedste skøn. I tilfælde af forsinkelse, hvor BIBUS SINDBY A/S. ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse må anses for sandsynlig, vil køber modtage skriftlig meddelelse herom, samt så vidt muligt oplysning om tidspunktet, hvor levering påregnes at kunne finde sted. 
Såfremt BIBUS SINDBY A/S ikke ser sig i stand til at levere det solgte i henhold til aftalt leveringstid eller i henhold til en ifølge forudgående punkt forlænget leveringstid, har køber ret til at hæve købet, medmindre forsinkelsen er uvæsentlig. 
I forhold til de i tilbud eller ordrebekræftelse opgivne mængder, er BIBUS SINDBY A/S, når det drejer sig om bulkvarer, berettiget til at levere +/- 10% i forhold til den angivne mængde. 
BIBUS SINDBY A/S ansvar for tab, som køber dokumenteret måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering, kan aldrig overstige DKK 75 tusinde. 
BIBUS SINDBY A/S kan dog aldrig blive ansvarlig for eventuelt indirekte tab. 
BIBUS SINDBY A/S er ved afgivelse af tilbud alene forpligtet i henhold til tilbuddet, såfremt tilbuddet accepteres af køber inden for 30 dage efter tilbudets afgivelse.
Ved ordrer under DKK 500,00 netto tillægges der et ekspeditionsgebyr på DKK 58,00.

2. Tekniske oplysninger, produktinformationer m.v.

Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevner og andre tekniske data, er omtrentlige og kun bindende i det omfang, at aftalen, herunder tilbud eller ordrebekræftelse, udtrykkeligt henviser til dem.

3. Betaling

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. 
Betaler køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke BIBUS SINDBY A/S, er BIBUS SINDBY A/S berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 2% pr. måned. Leverancen forbliver BIBUS SINDBY A/S' ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. 
Køber er uberettiget til at foretage modregning i BIBUS SINDBY A/S’ krav, medmindre BIBUS SINDBY A/S har accepteret/anerkendt modkravet/indsigelsen.

4. Returnering

Returvarer modtages kun efter forudgående aftale (ordrenummer skal angives). Varerne returneres franko, i original emballage og i ubeskadiget stand. Skyldes grunden til returneringen ikke vor fejl, krediteres kun 90% af fakturabeløbet.

5. Afhjælpning af mangler

BIBUS SINDBY A/S påtager sig i en periode af 60 dage efter levering til førstebruger har fundet sted, uden ugrundet ophold at foretage omlevering, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes fejl eller mangler ved konstruktion, materiale eller fremstilling – alt medmindre disse fejl eller mangler ikke kan henføres til det af BIBUS SINDBY A/S udførte arbejde eller de af BIBUS SINDBY A/S udarbejdede tegninger. 
Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt eller anvendt i fuld overensstemmelse med BIBUS SINDBY A/S’ forskrifter, fejlagtigt eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden BIBUS SINDBY A/S’ skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. 
Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks og uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret. 
Efter BIBUS SINDBY A/S har modtaget mangelsreklamation, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil BIBUS SINDBY A/S uden forsinkelse afhjælpe manglen. 
Såfremt BIBUS SINDBY A/S får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten. 
Ved fremsendelse til køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten, medmindre andet er aftalt, for BIBUS SINDBY A/S’ regning og risiko. 
Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles BIBUS SINDBY A/S’ disposition. 
BIBUS SINDBY A/S yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. 
Efter at risikoen for leverancen er gået over til køber, har BIBUS SINDBY A/S intet ansvar for mangler, ud over de forpligtelser der er fastsat ovenfor. BIBUS SINDBY A/S fraskriver sig således ansvaret for ethvert indirekte tab, såsom driftstab eller tidstab, som manglen måtte have forvoldt køber. 
Kan køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er BIBUS SINDBY A/S afhjælpningsforpligtelse efter dette punkt opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del. 
Køber mister retten til at påberåbe sig mangler; såfremt han ikke giver meddelelse til Sælger inden 3 måneder fra leveringsdagen.

6. Ansvar for leverancens skadevoldelse/produktansvar

Forvolder en leverance fra BIBUS SINDBY A/S skade, er BIBUS SINDBY A/S ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af BIBUS SINDBY A/S. BIBUS SINDBY A/S har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom. 
BIBUS SINDBY A/S har under ingen omstændigheder ansvaret for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab. 
I det omfang, at BIBUS SINDBY A/S måtte blive pålagt ansvar for tredjemand, er køber forpligtet til at holde BIBUS SINDBY A/S skadesløs i det omfang, at et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod BIBUS SINDBY A/S i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved én af BIBUS SINDBY A/S’ leverancer.

7. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse. 
Arbejdskonflikter, strejker, lockout, pandemier, epidemier og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse af sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ubegrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. 
Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

8. Ejendomsret

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med varens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Sælger på Køberens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed. Indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge varen eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Sælgers ejendomsforbehold.
Ved omdannelse eller bearbejdning af den solgte vare, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, varen repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.
Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal Sælger efter påkrav fra Køber bekræfte dette.
Tegninger, specifikationer, beskrivelser o.lign. som leveres af Sælger til brug for Købers udnyttelse af salgsgenstanden, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale med Sælger eller på anden måde benyttes i strid med Sælgers tilladelse.

9. Afgørelse af tvistigheder – værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med en aftale indgået mellem parterne, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding som første instans.